จัดส่งฟรี J&T เมื่อซื้อสินค้าครบ 499 บาทขึ้นไป

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

กิจกรรมข่าวสาร - ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมงาน "KARMARTS Present FAN MEETING with BOY PAKORN"

โดย admin website 24/9/2019 13:40ประกาศผลผู้โชคดี 30 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมงาน
"KARMARTS FAN MEETING with BOY PAKORN"
กอด รัด ฟัด ฟิน กับ บอย ปกรณ์
ผู้โชคดี 30 ท่าน ได้แก่...

1. น.ส. มาริษา ชัยกุลเสรีวงศ์

2. เกศินี รอดปุ๋ย

3. เบญจพรรณ ประวันทา

4. น.ส.กัญญาณัฐ ผลดีเยี่ยม

5. นายอาทิตย์ การะวิง

6. จิรวรรณ วงษ์ยาแดง

7. ศศิโพธิ์ศา กลิ่นศรีสุม

8. น.ส.ดารัณ จรัณยานนท์

9. นวลพรรณ ธรรมจักษุ

10. นางสุภาวรรณ ไชยสิทธิ์

11. นุชนารถ เปรมานุพันธ์

12. ดาราวรรณ ลิขิตปัทมสิงห์

13. นางกัลยา ธนนันท์วรกุล

14. สุรีรัตน์ สังข์แก้ว

15. นายชาตรี สินภมร

16. น.ส.ฉวีวรรณ เลิศกมลชัย

17. ปวีณา ปาณฑะผลิน

18. น.ส.สิริพร อำพิน

19. Ardul Malik Maskul (Likka)

20. ปราณี กลัดแก้ว

21. วราภรณ์ พยัพแก้ว

22. น.ส.มณีทรัพย์ เชิดผล

23. อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล

24. น.ส.พรกนก กุลบุษราคัม

25. น.ส.คนึงนิจ เปรียงเปี้ยะ

26. น.ส.ทิพย์อักษร พันธ์เพชร

27. ประภัสสร พัฒนจินดาวุฒิกุล

28. น.ส.ชนกวรรณ เพ็ญสมบูรณ์

29. แพรวนภา ร้อยลา

30. ชุติมา รักฉายา

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ได้ที่ www.karmarts.com และ Facebook & Instagarm : Karmartsclub ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558

2. ผู้โชคดีสามารถ ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2558 (วันที่ประกาศผล) จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น. ผ่านช่องทางดังนี้

(1) Email : marcom@karmarts.co.th

(2) Tel. 02-8052756 ต่อ 360

หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

(1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้โชคดีท่านที่สามารถแสดงหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
(2) ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจในการโอนสิทธิ์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของผู้โอนสิทธิ์และผู้รับสิทธิ์
(3) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(4) ผู้โชคดีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการบริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
(5) ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อนามสุกล รูปภาพ และรายละเอียดอื่นใดออกเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
(6) ภายในงานประกอบไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้โชคดีจากกิจกรรมลุ้นบัตร “ FAN MEETING WITH BOY PAKORN” ทั้งหมดจำนวน 70 ท่าน
(7) กิจกรรมจากการจับชิ้นส่วน 30 ท่าน (ตามรายชื่อด้านบน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ พนักงานบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการ Karmarts Shop, พนักงานประจำสาขา และตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นบัตร “ FAN MEETING WITH BOY PAKORN” นี้