การเปลี่ยน-คืนสินค้า/การคืนเงิน
1. ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่มีความขาดตกบกพร่อง และ / หรือ ความเสียหายใดๆ หากผลิตภัณฑ์ใดๆ ถูกพบว่าหมดอายุ, ขาดหาย, ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายภายในสินค้านั้นภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ การใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนสินค้า (ถ้ามี) ต้องแจ้งภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งสินค้า มิฉะนั้น เราสามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธคำร้องขอและการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านที่ส่งมาภายหลัง 14 วันนับจากวันที่ส่งสินค้า โดยแนบหลักฐานความเสียหาย เช่นรูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ คำร้องทั้งหมดในการขอเปลี่ยน/คืนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท
2. หากสินค้าหมดอายุ/ไม่ถูกต้อง/เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้านั้นเมื่อมีการส่งมอบ ทางบริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ให้กับลูกค้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอง
3. สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินสำหรับสินค้าที่ทำการจัดส่งแล้วทุกกรณี