ร่วมงานกับเรา KARMARTS

 

1. พนักงานขาย จำนวน  1  อัตรา ดูแลเขต: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- นำเสนอขายสินค้า
- แนะนำสินค้าใหม่ๆ
- ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

2. ผู้จัดการฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บริหารทีมขายเขตภาคอีสาน
- บริหารการกระจายสินค้าและยอดขาย
- ดูแลลูกค้าและลูกหนี้
- วิเคราะห์ข้อมูลขาย /ร้านค้า/สินค้า

3. ผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทางค้าส่ง จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
- บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและระเบียบวินัยในทีม
- อนุมัติการโอนย้ายเขตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย /ใบสั่งขาย / ใบรับคืนสินค้า / การเบิกค่าใช้จ่าย / เปิดหน้าบัญชีลูกค้ารายใหม่
- วิเคราะห์จัดทำรายงานขาย และวางแผนกลยุทธ์งานขายเพื่อนำเสนอบริษัทฯ
- บริหารจัดการงานขายและเพิ่มยอดขายในทีม
- บริหารจัดการลูกหนี้และกำหนดการชำระเงินของลูกค้า ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับผิดชอบ
- พิจารณารับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- เข้าร่วมประชุมระดับ Management
- เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายการตลาดเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางและโปรโมชั่น เพื่อนำไปดำเนินงานต่อไป

4. พนักงานจัดเรียงสินค้า (ประจำจังหวัดกรุงเทพฯ, สุราษฎร์ธานี) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- นำเสนอขายและแนะนำสินค้า ให้กับลูกค้า
- ตรวจนับสต๊อกสินค้าในคลังสาขาทุกวัน
- เติมสินค้า
- ตรวจเช็คสินค้าและราคาคู่แข่ง
- ตรวจเช็คพื้นที่พิเศษเมื่อมีจัดโปรโมชั่น
- สรุปยอดขายแต่ละวัน

5. พนักงานสนับสนุนงานขาย จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เปิดบิล Order
- ทำรับคืนสินค้าต่าง ๆ
- ทำรายการเปิดสินค้าเข้าสาขาต่าง ๆ

6. Key Account จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

- นำเสนอและจัดทำเอกสารสินค้ารวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ Account ที่ดูแล
- ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่วางไว้
- ตรวจเช็คการทำงานของ PC

7.  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Karmart Shop) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลการตลาดในช่องทาง Karmart Shop
- ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด Karmart Shop
- ประสานงานกับสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขาย
- ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

8. พนักงานการตลาด (Karmart Shop) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดโปรโมชั่นให้เหมาะสมแต่ละสาขา
- วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด Karmart Shop
- ประสานงานกับแผนกขาย Karmart Shop

9. พนักงานการตลาดช่องทางค้าส่ง จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลจำหน่ายสินค้าในช่องทางค้าส่ง
- จัดทำโปรโมชั่นและเอกสารโปรโมชั่น
- วางแผนและสื่อสารกับลูกค้า

10. พนักงานการตลาด (Modern Trade) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดโปรโมชั่นให้เหมาะสม
- วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดช่องทาง Modern Trade
- ประสานงานกับ Key Account

11. พนักงานการตลาดวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ศึกษาข้อมูล เช่น ยอดขาย , สต๊อกสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

12. พนักงานบริหารสาขา (Shop) จำนวน  2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลสาขาที่รับผิดชอบทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- วิเคราะห์ยอดขายและตรวจสอบสต๊อก
- คิดโปรโมชั่นของแต่ละสาขา
- ดูแลลูกค้าและลูกหนี้
- ตรวจยี่ยมสาขา

13. พนักงานขาย Shop (ประจำสำนักงานใหญ่) จำนวน  2  อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดเรียงสินค้า
- ดูแลลูกค้าในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- หา Order

14. พนักงานขายทางโทรศัพท์ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบการขายสินค้าช่องทาง Online
- ตอบคำถามลูกค้าในเว็บไซต์,เฟคบุค, อินสตาแกรม
- รับโทรศัพท์ในการตอบคำถามและปัญหาลูกค้า

15.  ผู้จัดการการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) จำนวน 2  อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พัฒนาสินค้า พร้อมบริหารสินค้าเดิมที่มีอยู่
- ติดต่อกับ Supplier เพื่อพัฒนาสินค้า รวมทั้งการสั่งของ การส่งของ และอื่น ๆ  
- วางแผนการนำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ

16. หัวหน้าการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมการเคลื่อนไหวของสต๊อก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ทำการตลาด

17. Online Marketing จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ส่งข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้าช่องทาง Social
- วางแผนการสื่อสารข้อมูลในช่องทาง Line
- ติดต่อประสานงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าในช่องทาง Social
- รวบรวมข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นของแต่ละช่องทาง

18. Graphic Design Social Media and Website จำนวน  2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบการออกแบบสื่อโฆษณาใน Social Media และ Website
- ออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอไอเดียการออกแบบ นำเสนอ Content และ Post ที่เป็นกระแสในโลก Online และพัฒนาให้เชื่อมโยงกับ Content ของบริษัท

19. Social Media Administrator จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแล Fan page ของบริษัท
- ตอบคำถามกับผู้ร่วมกิจกรรมในแฟนเพจหรือ Social Network
- รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคใน Social Network ที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานส่งต่อให้กับผู้เกี่ยวข้อง

20. Product Designer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์

21. พนักงานบัญชีอาวุโส (ด้านอสังหาริมทรัพย์) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

จัดทำบัญชีทั้งระบบ ด้านอสังหาริมทรัพย์
- ดูแลการจัดทำบบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทน และรายงานบัญชีต่าง ๆ
- ควบคุมและจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและติดต่อสรรพากร
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

22. พนักงานตรวจสอบภายใน (สารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานตรวจสอบภายใน
- จัดทำรายงานการปฏิบัติตาม WI
- ตรวจสอบการเพิ่มเติมและการลดลงของสินค้าในคลัง Return และคลัง Claim
งานสารสนเทศ
- เตรียมการประชุมแต่ละไตรมาส
- รายงานประจำปี (Annual Report)
- ประสานงานประชุมผู้ถือหุ้น
- งานประกาศข่าวตลาดหลักทรัพย์

23. BA หลายอัตรา

พื้นที่ต้องการด่วน : ประจำ  รังสิต , อโศก ,ศรีสมาน , ฉะเชิงเทรา ,ปราจีนบุรี ,เดอะมอล์ลบางกะปิ และประจำสำนักงานใหญ่ (เพชรเกษม 54)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดเรียงสินค้า
- ขายสินค้า

สวัสดิการของเรา

 

1. ประกันสังคม
2. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน
3. เบี้ยขยัน, พักร้อน 6 -15 วัน/ปี
4. โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี
5. สวัสดิการงานมงคลสมรส
6. สวัสดิการงานศพ บุคคลในครอบครัว
7. การท่องเที่ยวประจำปี, กีฬาสี, งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
8. ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ สำหรับบางตำแหน่ง
9. ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
10. มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
11. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
* ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.

ส่ง Resume ได้ที่ E-mail : recruitment@karmarts.co.th ค่ะ